1. അവഘോഷകൻ

    1. നാ.
    2. വിളംബരം ചെയ്യുന്നവൻ
    3. ആക്രമണത്തിനു മുമ്പ് പ്രതിയോഗിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവൻ
    4. അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക