1. അവചനീയ

    1. നാ.
    2. പറഞ്ഞുകൂടാത്ത, അസഭ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക