1. അവചാരം

  1. നാ.
  2. ഇറങ്ങാനുള്ളസ്ഥലം, പാത
  3. പ്രവർത്തനസ്ഥലം
 2. അവിചാരം

  1. നാ.
  2. വിചാരമില്ലായ്മ, അജ്ഞത, മൗഢ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക