1. അവചാരണം

    1. നാ.
    2. പ്രവർത്തനരീതി
    3. ക്ഷാരവസ്തു തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക