1. അവചിത

    1. വി.
    2. അവചയം ചെയ്ത, ശേഖരിച്ച
    3. അധിവസിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക