1. അവചൂളകം

    1. നാ.
    2. ഈച്ചയെ ആട്ടിയകറ്റുവാൻ പശുവിൻറെ വാൽ, മയിൽപ്പീലി മുതലായവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിശറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക