1. അവച്ഛദം, -ഛാദം

    1. നാ.
    2. മൂടി, ആവരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക