1. അവച്ഛിന്ന

    1. വി.
    2. മുറിച്ച, വേർതിരിച്ച
    3. നിശ്ചിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക