1. അവച്ഛുരിതം

    1. നാ.
    2. കൂട്ടുചേർന്നത്
    3. കലർത്തപ്പെട്ടത്
    4. അട്ടഹാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക