1. അവച്ഛേദ

    1. വി.
    2. വേർതിരിക്കുന്ന, വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്ന, ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക