1. അവച്ഛേദനം

    1. നാ.
    2. മുറിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക