1. അവച്ഛേദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മുറിക്കുക, വേർപെടുത്തുക
    3. നിർവചിക്കുക, വ്യാവർത്തകധർമം നിർദേശിക്കുക
    4. നിർണയിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക