1. അവജിതി

    1. നാ.
    2. ജയിക്കൽ, തോൽപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക