1. അവടകച്ഛപം

    1. നാ.
    2. കൂപമണ്ഡൂകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക