1. അവടീട

    1. വി.
    2. പതിഞ്ഞമൂക്കുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക