1. അവഡീനം

    1. നാ.
    2. താഴോട്ടുള്ള പറക്കൽ ക്ഷ് ഉഡ്ഡീനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക