1. അവതമസം

    1. നാ.
    2. മങ്ങിയ, മൂടൽ, ഇരുട്ട്
    3. നിഗൂഢത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക