1. അവതരിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അവതരിക്കത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക; ഒരു സമൂഹത്തിൻറെ മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, പരിചയപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക