1. അവതാരകൻ

    1. നാ.
    2. അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക