1. അവതാരിക

    1. നാ.
    2. ആമുഖഭാഗം, ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക