1. അവതോക

    1. നാ.
    2. അപകടംമൂലം ഗർഭമലസിയ സ്ത്രീയോ പശുവോ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക