1. അവത്രസ്ത

    1. വി.
    2. ഭയന്ന, പേടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക