1. അവദാഹം

  1. നാ.
  2. ദാഹം മാറ്റുന്നത്, രാമച്ചം
  3. ദഹിപ്പിക്കൽ
 2. അവദോഹം

  1. നാ.
  2. പാൽകറന്നെടുക്കൽ
  3. പാല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക