1. അവദീർണ

  1. വി.
  2. അവദാരണം ചെയ്ത, പിളർന്ന
  3. ഉരുക്കിയ
  4. പരിഭ്രമിച്ച
 2. അവതീർണ

  1. വി.
  2. അവതരിച്ച, ഇറങ്ങിയ
  3. ദേവാംശത്തിൽ ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക