1. അവദ്രംഗം

    1. നാ.
    2. കട, ചന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക