1. അവധാനി

    1. നാ.
    2. ശ്രദ്ധയുള്ളവൻ
    3. വേദത്തിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക