1. അവധാരണ

  1. വി.
  2. പരിധി നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന
 2. അവതരണി

  1. നാ.
  2. മുഖവുര
  3. ക്രമം, മുറ
  4. ജെട്ടി, കടൽപ്പാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക