1. അവധാവനം

    1. നാ.
    2. ഓടിച്ചുപിടിക്കൽ
    3. അലക്ക്, വൃത്തിയാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക