1. അവധൃത

  1. വി.
  2. അവധാരണം ചെയ്ത, തീർച്ചയറിഞ്ഞ, നിശ്ചയിച്ച, നിർണയിച്ച
 2. അവതാരിത

  1. വി.
  2. അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട
 3. അവധാരിത

  1. വി.
  2. അവധാരണംചെയ്ത, അറിഞ്ഞ
 4. അവധീരിത

  1. വി.
  2. അവമാനിച്ച, നിന്ദിച്ച
 5. അവിധൃത

  1. വി.
  2. ധരിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക