1. അവധ്വംസ(ന)ം

  1. നാ.
  2. നശിപ്പിക്കൽ
  3. ഉപേക്ഷിക്കൽ
  4. പൊടിക്കൽ
  5. തളിക്കൽ
  6. അവമാനിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക