1. അവധ്വസ്ത

  1. വി.
  2. നശിപ്പിച്ച
  3. പൊടിച്ച
  4. പ്രാക്ഷണംചെയ്ത
  5. ഉപേക്ഷിച്ച
  6. അവമാനിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക