1. അവനദ്ധ

    1. വി.
    2. ബന്ധിച്ച, കെട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക