1. അവനമ്ര

    1. നാ.
    2. കുനിഞ്ഞ, നമിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക