1. അവനയനം

    1. നാ.
    2. അപനയനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക