1. അവനാമം

    1. നാ.
    2. അവനമിക്കൽ, വണങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക