1. അവനാഹം

    1. നാ.
    2. കെട്ടൽ, ഉടുത്തുകെട്ടൽ, അണിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക