1. അവനി

  1. നാ.
  2. വിരൽ
  3. നദി
  4. ഒരു ഔഷധച്ചെടി
  5. ഭൂമി, സ്ഥലം
  6. ഒരുവൃത്തം (അതിജഗതീഛന്ദസ്സിൽ പെടുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക