1. അവനിക്ത

    1. വി.
    2. കഴുകിയ, തുടയ്ക്കപ്പെട്ട (അവനേജനം ചെയ്യപ്പെട്ട)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക