1. അവനിചര

    1. വി.
    2. അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന, അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക