1. അവനിദേവൻ

    1. നാ.
    2. ഭൂദേവൻ, ബ്രാഹ്മണൻ
  2. അവനീദേവൻ

    1. നാ.
    2. ഭൂദേവൻ, ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക