1. അവനിഭൃത്ത്

    1. നാ.
    2. രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക