1. അവനിമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. ഭൂമണ്ഡലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക