1. അവനിശ്ചയം

    1. നാ.
    2. അനുമാനം
    3. ഉറപ്പാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക