1. അവനീതലം

    1. നാ.
    2. അവനിതലം
  2. അവനിതലം

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക