1. അവനീധ്രം

    1. നാ.
    2. അവനീധരം, പർവതം
  2. അവനിധരം

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയെ വഹിക്കുന്നത്, പർവതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക