1. അവനീപതി

    1. നാ.
    2. അവനീപതി, രാജാവ്
  2. അവനിപതി

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയുടെ പതി, രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക