1. അവന്തി

  1. നാ.
  2. പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ വിന്ധ്യനു വടക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം. ഉജ്ജയിനി
 2. അവനതി

  1. നാ.
  2. കുനിയൽ, കുമ്പിടൽ, നമസ്കാരം
  3. വിനയം
  4. അസ്തമയം
  5. (വില്ല് എന്നപോലെ) വളയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക