1. അവന്തിസോമം

    1. നാ.
    2. പുളിച്ചകാടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക