1. അവന്ധ്യ1

    1. വി.
    2. ഫലമുള്ള
  2. അവന്ധ്യ2

    1. നാ.
    2. മലടിയല്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക