1. അവപീഡക

    1. വി.
    2. തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്ന (മരുന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക